دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه علامه امینی
 
  پاسخ امتحانات خرداد ماه 98