کلیک کنید  
1- آقای جوادی (دبیر ریاضی ، هندسه و حسابان)
2- آقای موسویان (دبیر فیزیک دهم ، حسابان ، فیزیک پایه ، ریاضی پایه ، گسسته)
3- آقای میران زاده (دبیر عربی دهم و یازدهم)
4- آقای قربانی(دبیر شیمی)
5- آقای مهدی زاده( دبیر ادبیات دهم)
6- آقای ممدوحی (دبیر دفاعی ، معارف اسلامی)
7- آقای مکارنسب( دبیر زبان دهم و تست پیش دانشگاهی)
8- آقای قاسم زاده ( دبیر زیست دهم)
9- آقای روزبهانی  ( دبیر فلسفه و منطق)
10- آقای معیا (دبیر جامعه شناسی و تاریخ شناسی)
11- آقای صدر (دبیر ادبیات یازدهم و پیش دانشگاهی)
12- آقای جنتی (دبیر آمار و احتمال و تحلیلی)
13- آقای افتخار (دبیر فیزیک یازدهم)
14- آقای حمید ( دبیر زمین)
15- آقای قلی زاده ( دبیر زیست یازدهم و پیش دانشگاهی)
16- آقای احمدی ( دبیر زبان یازدهم و پیش دانشگاهی)
17- آقای شریفی پناه ( دبیر تست زیست یازدهم)
18- آقای فلاح ( دبیر هندسه پیش دانشگاهی)
19- آقای شریفی (دبیر فیزیک پیش دانشگاهی)
20- آقای عبدی پور ( دبیر دیفرانسیل)
21- آقای داودی ( دبیر عربی پیش دانشگاهی)
22- آقای دولتی ( دبیر معارف پیش دانشگاهی)
23- آقای دارابی  ( دبیر گسسته )
24- آقای شریفی (دبیر فیزیک پیش دانشگاهی )
25- آقای حاجی سلینمانی ( دبیر شیمی پیش دانشگاهی)
26- آقای نوری ( دبیر ریاضی پیش دانشگاهی )
27- آقای فاضلی ( دبیر دیفرانسیل)
28- آقای  عرفان مزینانی ( دبیر تست شیمی پیش دانشگاهی)
29- آقای جهانگیری ( دبیر فیزیک پیش دانشگاهی)
30- آقای علی مزینانی ( دبیر شیمی پیش دانشگاهی)
31- آقای طهوری ( دبیر فیزیک پیش دانشگاهی )