دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه علامه امینی
  کلیک کنید  
1- آقای عبایی (دبیر ریاضی ، حسابان  و آمار دهم و یازدهم)
2 - آقای فولادی ( دبیر ریاضی دهم و دوازدهم)
3- آقای نوری (دبیر فیزیک دهم و یازدهم)
4- آقای دولابی (دبیر عربی دهم و یازدهم)
5- آقای قربانی(دبیر شیمی دهم و یازدهم)
6- آقای اصغری( دبیر ادبیات و علوم فنون دهم و یازدهم)
7- آقای گودرزی (دبیر معارف دهم و یازدهم)
8- آقای یزدانی ( دبیر زیست دهم و یازدهم)
9- آقای روزبهانی  ( دبیر اقتصاد و  منطق)
10 - آقای صائبی ( دبیر فلسفه و روانشناسی)
11 - آقای صفری ( دبیر دفاعی)
12 - آقای اعرابی ( دبیر هنر و سواد رسانه )
13- آقای معیا (دبیر جامعه شناسی و تاریخ دهم و یازدهم)
14- آقای حمید ( دبیر زمین)
15 - آقای احمدی ( دبیر زبان دهم و یازدهم)
16- آقای قلی زاده ( دبیر زیست دوازدهم)
17 - آقای صدر ( دبیر ادبیات دوازدهم)
18- آقای فلاح ( دبیر هندسه پیش دانشگاهی)
19- آقای اسداللهی ( دبیر حسابان دوازدهم)
20- آقای داودی ( دبیر عربی پیش دانشگاهی)
21- آقای دولتی ( دبیر معارف دوازدهم)
22- آقای فلاح  ( دبیر گسسته )
23- آقای نعیم ( دبیر شیمی دوازدهم)
24- آقای افتخار ( دبیر فیزیک دوازدهم )