کادر اداری و اجرایی  

 

 
(روی اسامی کلیک کنید)
1- آیت اله رشیدی (مدیریت)
2- آقای سید ابراهیم میران زاده(مدیریت اجرائی وپرورشی)
3-آقای ولی اله صنایع (مدیریت داخلی)
4- آقای سید مرتضی میران زاده (معاونت انضباطی)
5- آقای مجید شفیعی (معاونت انضباطی)
6- آقای سید محمد علی موسویان (مسئول و مشاور پایه پیش دانشگاهی)
7- آقای وحید دولتی  (مسئول و مشاور پایه پیش دانشگاهی و معاونت آموزشی)
8- آقای حمید جوادی ( مشاور پایه دهم و یازدهم )
9- آقای مهدوی غروری (امور دفتری)
10- آقای علی عسگری (it)