دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه علامه امینی
 
  افتخار آفرینان ورزشی