دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه علامه امینی
 
  افتخارات فرهنگی و هنری